گزارش نظر

سلام یک دستگاه دزد گیر لباس خریدارم .مشخصات دستگاه رو به همرا قیمت ل از شما درخواست داشتم